ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

             Самостоятелната форма на обучение се организира за:

  • Ученици в задължителна училищна възраст,които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
  • За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;
  • Лица, навършили 16-годишна възраст;

   

 • Преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение: 

 • При тази процедура е важно да се отбележи, че преминаването от дневна в самостоятелната форма на обучение става при наличието на определени условия и не трябва да се съпоставя с процедурата по налагане на наказание на учениците ”преместване от дневна форма в самостоятелната форма на обучение”.

  При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план за паралелката в дневна форма на обучение.

 • Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището

 

 

СЕСИИ

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ

НА ЗАЯВЛЕНИЯ

1.     ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ -ЯНУАРСКА

До 15.12.2023г.

  2.   ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ФЕВРУАРИ

От 01.02.2024г. до 02.02.2024г.

3.     ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ - АПРИЛ

От 18.03.2024 до 22.03.2024г.

4.     ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - МАЙ

От 30.04.2024г. до 02.05.2024г.

 

 

СЕСИИ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

1. ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ - ЯНУАРСКА

От 80.01.2024г. до 29.01.2024г.

2.ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ФЕВРУАРИ

От 12.02.2024г. до 23.02.2024г.

3. ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ - АПРИЛ

От 08.04.2024г. до 26.04.2024г.

4. ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - МАЙ

От 13.05.2024г до 31.05.2024г.

 

    Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:

 1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в срок до 20 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.
 2. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:
 • За насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;
 • Конспектите по всеки учебен предмет;
 • Наличните учебни материали в библиотеката на училището;                                                                                                                        Уведомяването се осъществява чрез:
 • Електронната поща;
 • Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;
 • Публикуване в сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;
 • Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите.
  • За лицата по ал. 2, т. 3 по решение на директора на училището се допуска обучение за завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
  • За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок.
  • Учениците по ал. 2, т. 2, които не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
  • Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл.49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО.

 Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил     на   три поредни сесии, се смята за отписан от училищe.