ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

 • Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
  1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
  2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
  3. ученици с изявени дарби;
 • При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план за паралелката в дневна форма на обучение.
 • Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3 от Наредбата на организация на дейностите в училищното образование може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.
 • Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището

 

СЕСИИ

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ

НА ЗАЯВЛЕНИЯ

1.     ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ -ЯНУАРСКА

До 20.12.2021г.

  2.   ПЪРВА  ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

До 18.03.2022г.

3.     ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ - ЮНСКА

До 20.05.2022г.

4.     ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -СЕПТЕМВРИЙСКА

До 19.08.2022г.

 

 

СЕСИИ

ПЕРИОД  НА  ПРОВЕЖДАНЕ

1. ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ -ЯНУАРСКА

От 10.01.2022г. до 31.01.2022г.

2.ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - АПРИЛ

От 11.04.2022г. до 30.04.2022г.

2. ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ -ЮНСКА

От 01.06.2022г. до 30.06.2022г.

3.ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ-СЕПТЕМВРИЙСКА

От 05.09.2022г. до 14.09.2022г.

 

 

 • Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:
  1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;
  2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.
  3. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:
 • За насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;
 • Конспектите по всеки учебен предмет;
 • Наличните учебни материали в библиотеката на училището;
  1. Уведомяването се осъществява чрез:
 • Електронната поща;
 • Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;
 • Публикуване в сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;
 • Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите.
  • За лицата по ал. 2, т. 3 по решение на директора на училището се допуска обучение за завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
  • За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок.
  • Учениците по ал. 2, т. 2, които не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
  • Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл.49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО.

 Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил     на   три поредни сесии, се смята за отписан от училищe