ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Мисия и визия

     МИСИЯ

  Утвърждаване на ПТГ  като училище, подготвящо ученици с добра общообразователна и професионална подготовка, формиращо личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена и професионална  реализация.

 Осъществяване на образование и възпитание в съответствие с държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз, в духа на демократичните ценности; адаптиране на учебния план към изискванията на гражданското общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

        ВИЗИЯ

   Професионална техническа гимназия е конкурентноспособно училище, формиращо у учениците общочовешки и национални добродетели при подготовката им за социализация ипрофесионална  реализация. Педагогическият  колектив е млад и квалифициран и се  обособява като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяването на ОВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

  

 ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 • Повишаване на интереса на учениците към учебен труд и практическа реализация на знанията и уменията. Акцентиране върху ученето „чрез правене”, използване на иновативни техники в преподаването;
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри;
 • Поставяне на ученика в центъра на цялостната дейност на училището.
 • Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и методическа дейност.
 • Екипност в работата на учители и служители– взаимна комуникация, съвместно вземане на решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение;
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Утвърждаване на формите за традиционни за училището дейности: състезания, празници, посещения, екскурзии и др. в партньорство с образователни институции, родители, УН, неправителствени организации, бизнес партньори и др.;
 • Създаване на учебна среда, осигуряваща овладяване на знанията и уменията, залегнали в националните изпитни програми.
 • Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално-техническа база (МТБ).
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната УВР.
 • Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране чрез кандидатстване по проекти.
 • Устойчив растеж и утвърждаване на специфичния облик на Гимназията;
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система;
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите и формиране потребности, интереси и нагласа за учене и повишаване на професионалните умения и компетенции чрез учене през целия живот;
 • Повишаване квалификацията, авторитета и социалния статус на учителите;
 • Оптимизиране на производственото обучение чрез усъвършенстване на механизмите за координация и сътрудничество на институциите, имащи отношение към професионалното образование в региона;
 • Актуализация на професионалната подготовка при участието на потребителите на кадри и повишаване ефективността на сътрудничество между професионалното образование и бизнеса.
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация и с чувство за принадлежност към училището;.
 • Обвързване на системата за диференцирано заплащане с резултатите и реализацията на учениците