ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Ученически парламент

1.Какво представлява?

Това е организация, създадена от нас, учениците с основна цел да се грижи, най-общо казано, за интересите ни. Общите ни усилия и координирани действия ще помогнат на всеки от нас при осъществяване на най-смелите му проекти, не само в обществен, но и в личен план. От друга страна, проблемите, възникващи в един или друг клас на училището, когато са поставени за разискване, биха намерили бързо своето решение с пряката ангажираност на всеки отделен ученик. Тази наша организация има правото и задължението да действа в такова сътрудничество с училищното настоятелство, ръководството на училището, педагогическия съвет и отделните учители, че да съумее да направи и по-приятно, и по-полезно времето, през което сме ученици на Професионална техническа гимназия.

 

 

2.ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА.

Цел :

Да реализира ученически инициативи и проекти, гарантираща правата на учениците и отстояваща интересите на училището.Да ангажира максимален брой ученици във всички проекти.

 

Задачи:

– разглежда на свои заседания всички предложени от учениците инициативи   

– сътрудничи си с ръководството на училището, педагогическия съвет, училищното настоятелство

– да допринася за по-приятна обстановка в училището

– развива училищните традиции

-  рекламира и популизира  Професионална техническа гимназия в онлайн платформите

- да подобри взаимоотношенията ученици-ученици и ученици-учители

- да участва в дейност,насочени към превенция на агресията между учениците

- да допринесе за увеличаване на присъствието на учениците  в училището

Направления:

– защита личността и правата на ученика

– планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес

– дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението.

 

3.СТРУКТУРА

  1. Председател на УП

– представлява УП пред училищната, общинската и областната администрации

– свиква заседания на УП и ги ръководи

– упражнява контрол върху изпълнението на решенията на УП

– отчита в края на мандата /м.октомври/ своята дейност

– избира се с квалифицирано мнозинство за срок от 1 година

2.Заместтник председател

– представлява УП при отсъствие на Председателя

– координира работата между комисиите и екипите

– съгласува дейността на УП с Директора, училищното ръководство и училищното настоятелство

– предлага се от Председателя, а се избира от УП с обикновено мнозинство за срок от 1 година

  1. Секретар

– подготвя материалите за заседанията и води протоколите

– информира членовете на УП за предстоящите заседания, подготвя информационни материали за тях и ги предоставя на участниците

– отговаря за бюджета на УП и се отчита пред него

– предлага се от Председателя и се избира от УП за срок от 1 година.

  1. Представител на класа

– изразява интересите на класа чрез инициативи, мнения, предложение, дейности за реализирането им

– поставя всякакви въпроси за разискване в УП, предварително внесени при секретаря за включване в дневния ред

– приема предложения и препоръки от всички останали представители

– участва в изготвянето на идейния проект на дадена инициатива на класа и чрез съответната комисия работи за нейното реализиране

– бива избиран от класа си за срок от една година

 

  1. Екипът е временна /с нерегламентиран брой членове/ работна група представители с интереси в различни направления на дейност.Сформира се за периода на изпълнение на една задача, поставена от УП.

– разрешава спешно възникнал вътрешно – училищен проблем

– реализира одобрена от УП инициатива или проект, извън планираните от комисиите

– разработва проект с външно финансиране

 В УП участват по двама или трима  представители от клас.Като  бъдат  избирани  по най-висок успех и  най-малко  отсъствия според електронния дневник ‚‚Школо“

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Заседания на УП

– провеждат се веднъж месечно като периодични и при необходимост – като извънредни

– в тях участват представителите, наблюдатели и гости

– наблюдателите и гостите имат право на въпроси, изразяване на становище и предложения, но нямат право на глас

– заседанията са редовни и могат да взимат решения, ако на тях присъстват 1/2 +1 от представителите на класовете

 

Гласуване

– всички предложения и идейни проекти се гласуват на заседания на УП, резултатите се обявяват от Председателя и протоколират от Секретаря

– решенията се взимат собикновено мнозинство /1/2+1/ и имат препоръчителен за учениците характер

– предложения за промяна в правилника, смяна на председател, зам.- председател, секретар или състав на комисия, преди изтичане на мандата, се прави най  – малко от 1/3 от представителите на класовете в писмен вид. Решение за такава промяна се взима с квалифицирано мнозинство/2/3 от представителите/ чрез тайно гласуване

 

Протоколът съдържа

– номер, дата и място на провеждане

– списък на присъстващите с подпис и дневен ред /приложение/

– резюме на изказванията

– предложения

– резултат от гласуването и решения

 

5.ПРОЕКТИ

Проекти на УП за 2021/2022г.

 

Дата : октомври

Първо събрание  на УП и гласуване за нови проекти и инициативи.( след събранието ще  бъдат  вписани и  другите  предложения )

 

Дата: до ноември

Изработване на лого  на УП,страница в Facebook  и рекламно  табло закачено  в училището.

 

Дата : 15.12.2021

Изработване на кутия за предложения и идеи на всички  ученици   и поставянето и  на видно  място.

 

Дата : целогодишно

Включване  в максимален брой инициативи  и  проекти  на община Сандански .

 

Дата:

Активно  включване във всички състезания и празници  на училището .

 

Дата: 01.11.2021

Отбелязване на деня на народните  будители .Изработване на табло и  включване в кампанията  ,,Купи  1 книга . Дари  я на своето  училище.

 

Дата: до декември 2021год.

Участие в кампанията  ,,Collect4life,,. Събиране на стари телефони.

 

Дата : 01.12.2021

Поставяне на коледна украса в училището .

Изработване на малки ръчни  подаръчета  и раздаването им на децата  от  4то ОУ .

 

Дата: 01.03.2022

По случай 3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство. Изложба с интересни  исторически  факти.

 

Дата : април

24 април 2022 – Великден . Великденски  базар.

 

Дата: май

24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Събиране на ученици и  учители  в актовата   зала и прочитане на интересни факти от  миналото  свързани с празника .

 

Дата: до  края на учебната  година

Поставяне на цветя  в саксии  по  училищните  коридори  с цел по приветлива обстановка.