ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Професионална техническа гимназия  през учебната 2020/2021г. участва като самостоятелен възложител на краткосрочни обучения по Дейност 1 на проект BG05M2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до  30.09.2021 г.,

   Програма/Тема на обучението: 20-005-002-9257-8089 / Мотивация в учебния процес – техники и приложение. Бърнаут, с продължителност – 48 акад. часа, брой квалификационни кредити – 3

l Форма на обучението: частично-присъствена, 24 часа присъствени, 24 часа онлайн.

l Методи на обучение: лекция, презентация, работа в малки групи, работа по казуси, учене чрез преживяване, брейнсторминг, практически упражнения, интерактивни игри.

l Обучението включва логистика.

l Дата на провеждане на присъственото обучение: 28.05.2021 – 30.05.2021 г.

l Място на провеждане на обучението: Хотел Аспа Вила, с. Баня

l Брой групи: 1 - 16 човека

l Лектор: Мила Милиева