ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Обучение в електронна среда
Основно меню

Обучение в електронна среда

                            

 

 

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед РД-01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед №РД-01-991/02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103/22.02.2022 г., Заповед №РД-01-110/25.02.2022 г., Заповед № РД-01-125/09.03.2022 г. и Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 31, ал. 1, т. 1-4 и 24 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

                                                                                                  

  1. Разрешава се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, симпозиуми, обучения, изпити и други групови занимания с такъв характер.
  2. Разрешава се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в колектива.
  3. Разрешават се посещенията на библиотеки, музеи, галерии, кина, театри, концерти и други сценични прояви на закрито.
  4. Разрешава се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.
  5. Преустановява се изследването за COVID-19 с бързи антигенни тестове на ученици и персонал.
  6. При провеждане на групови извънкласни дейности, организирани в училищна среда се допуска смесване на ученици от различни паралелки.
  7. Всички ученици, както педагогическия и непедагогическия персонал носят защитни маски за лице по време на престоя и обучението в ПГ по ПСТТ.
  8. Да се спазват актуализираните насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката.
  9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-986/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

Прикачени документи

Национален оперативен план за справяне с пандемията
Заповед на МОН №РД09-1256/21.01.2022 за преминаване в ОРЕС
Карта за участие
Заявление за участие
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11.1 /07.01.2022
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11-68/17.12.2021
Дневен режим при присъствено и ОРЕС
Дневен режим -при тестване Ковид 19
Заповед на МЗ№РД09-4814/03.12.2021г. за изменение на Насоки за действие по време на противоепидемична обстановка
Заповед на МОН №РД09-4813/03.12.2021г. - обучение присъствено и ОРЕС
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11-67/09.12.2021
Заповед на МОН №РД-01-991/02.12.2021г. за изм. и доп. на Заповед №РД01-973/26.11.2021
Декларации за съгласие на ученици-тестване Ковид 19 -над 14г.
Декларации за съгласие на ученици- тестване Ковид 19- СОП
Декларации за съгласие на ученици - тестване Ковид 19-под 14г.
Насоки за действия в условията на извънредна епидемична обстановка -Заповед №РД09-4756/30.11.2021
Заповед на МОН-Нови насоки №РД09-4756/30.11.2021г.
Заповед на МОН №РД09-4755/30.11.2021г.
Заповед на МОН №РД09-4666/26.11.2021г. за дейности до отмяна на Заповед №РД-01-890/03.11.2021г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-915/09.11.2021г.
Заповед на МЗ №РД-01-973/26.11.2021г. за противоепидемични мерки, считано от01.12.2021г. до 31.03.2021г.
Доклад МОН за ОРЕС, с изх.№РД-14-459/26.11.2021г. за периода от 29.11.2021 до 03.12.2021г.
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11-61/26.11.2021
Заповед №РД09-4465/17.11.2021г. на МОН за 22.11.2021г.
Доклад МОН за ОРЕС от 15.11.2021 до 19.11.2021г.
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11-50/12.11.2021
Насоки за действия в условията на извънредна епидемична обстановка -Заповед №РД09-4247/08.11.2021г.
Заповед на МОН №РД09-4247/08.11.2021г. за утвърждаване на насоки за обучение и действие в извънредната епидемична обстанов
Заповед на МОН за обучение в ОРЕС № РД09-4201/05.11.2021
Заповед на директора на ПТГ за ОРЕС от08.11.2021г. до 15.11.2021г.
Доклад МОН за ОРЕС от 08.11.2021 до 12.11.2021г.
Препоръка на РЗИ-Благоевград за 08.11.2021 -12.11.2021г.
Заповед МОН за обучение в ОРЕС на 15.11.2021г.
Заповед на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 04.11.2021 до 30.11.2021г.
Препоръка на РЗИ-Благоевград за 01.11.2021 -05.11.2021г.
Доклад - МОН - преустановяване на присъствен учебен процес от 01.11.2021 до 05.11.2021г.
Дневен режим
Заповед на директора на ПТГ за преминаване в ОРЕС
Предписание РЗИ-Сандански
Заповед на началника на РУО-гр.Благоевград
Заповед на МОН