ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Обучение в електронна среда и епидемилогична обстановка
Основно меню

Обучение в електронна среда

                               Присъствен учебен процес с тестване или зелени септификати!

 

От 10.01.2022г.   в Професионална техническа гимназия, поради повишаване на заболяемостта в Община Сандански,    обучението на учениците  ще се  осъществява  с тестване или представяне на  зелени сертификати от  учениците.

  Изследването  на учениците се осъществява напълно безплатно и с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID19

 Бързи антигенни тестове за COVID-19 в училище  се правят един  път седмично на  учениците, чиито родители предварително са декларирали съгласие за това и на педагогическия и непедагогическия персонал, предварително  декларирал съгласие за това.

Не се тестват учениците и педагогическия и непедагогическия персонал, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

  Изследването на учениците се извършва в класните стаи  в училище, с изключение на

учениците със специални образователни потребности, в понеделник или   в първия учебен ден след почивни дни, в началото на учебния ден.

Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.

Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един ден преди деня, определен за изследване  .

В ОРЕС  остават:

-  учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване (родителите не подават заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква разрешение от началника на регионалното управление на образованието);

Обучението  ще  се осъществява чрез средствата на информационно-комуникационните технологии в платформата TEAMS, синхронно,.

 

 

 

 

Прикачени документи

Карта за участие
Заявление за участие
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11.1 /07.01.2022
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11-68/17.12.2021
Дневен режим при присъствено и ОРЕС
Дневен режим -при тестване Ковид 19
Заповед на МЗ№РД09-4814/03.12.2021г. за изменение на Насоки за действие по време на противоепидемична обстановка
Заповед на МОН №РД09-4813/03.12.2021г. - обучение присъствено и ОРЕС
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11-67/09.12.2021
Заповед на МОН №РД-01-991/02.12.2021г. за изм. и доп. на Заповед №РД01-973/26.11.2021
Декларации за съгласие на ученици-тестване Ковид 19 -над 14г.
Декларации за съгласие на ученици- тестване Ковид 19- СОП
Декларации за съгласие на ученици - тестване Ковид 19-под 14г.
Насоки за действия в условията на извънредна епидемична обстановка -Заповед №РД09-4756/30.11.2021
Заповед на МОН-Нови насоки №РД09-4756/30.11.2021г.
Заповед на МОН №РД09-4755/30.11.2021г.
Заповед на МОН №РД09-4666/26.11.2021г. за дейности до отмяна на Заповед №РД-01-890/03.11.2021г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-915/09.11.2021г.
Заповед на МЗ №РД-01-973/26.11.2021г. за противоепидемични мерки, считано от01.12.2021г. до 31.03.2021г.
Доклад МОН за ОРЕС, с изх.№РД-14-459/26.11.2021г. за периода от 29.11.2021 до 03.12.2021г.
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11-61/26.11.2021
Заповед №РД09-4465/17.11.2021г. на МОН за 22.11.2021г.
Доклад МОН за ОРЕС от 15.11.2021 до 19.11.2021г.
Предписание РЗИ-Благоевград с изх.№11-50/12.11.2021
Насоки за действия в условията на извънредна епидемична обстановка -Заповед №РД09-4247/08.11.2021г.
Заповед на МОН №РД09-4247/08.11.2021г. за утвърждаване на насоки за обучение и действие в извънредната епидемична обстанов
Заповед на МОН за обучение в ОРЕС № РД09-4201/05.11.2021
Заповед на директора на ПТГ за ОРЕС от08.11.2021г. до 15.11.2021г.
Доклад МОН за ОРЕС от 08.11.2021 до 12.11.2021г.
Препоръка на РЗИ-Благоевград за 08.11.2021 -12.11.2021г.
Заповед МОН за обучение в ОРЕС на 15.11.2021г.
Заповед на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 04.11.2021 до 30.11.2021г.
Препоръка на РЗИ-Благоевград за 01.11.2021 -05.11.2021г.
Доклад - МОН - преустановяване на присъствен учебен процес от 01.11.2021 до 05.11.2021г.
Дневен режим
Заповед на директора на ПТГ за преминаване в ОРЕС
Предписание РЗИ-Сандански
Заповед на началника на РУО-гр.Благоевград
Заповед на МОН