ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

    

    През учебната 2021/2022г. Професионална техническа гимназия ще получи  безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ .

Проектът ще осигури  допълнителни възможности за достъп до практическо обучение и  за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; подобряване на взаимодействието на училището с  бизнес среди, чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение .