ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

                                                                                                             ПОКАНА

за участие в процедура за избор на представител на бизнеса или науката или учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна форма

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.29.,ал.2 и чл.30 от Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001 - 2.015 - 0001 "Ученически практики - 2" ОП НОИР 2014 - 2020г. Ви отправяме покана за участие в процедура за избор на представител на бизнеса или наукатаили учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и функциониране на учебно тренировъчна фирма.

Изисквания към кандидатите:

1.Професионален опит-не по-малко от две години;

2.Професионална квалификация;

3.Образование- висше;

Необходими документи за участие в процедурата за подбор:

1.Заявление за участие;

2.Копие от документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;

3.Справка за придобит стаж и професионален опит- препис извлечение от трудова книжка;

Място и срок на подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат, в канцеларията на ПТГ, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.00 часа,

От 04.01.2022г. до  20.01.2022г..

Документите могат да бъдат изпращани и по пощата или чрез куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата , не по-късна от обявения срок.