ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Нормативни документи - 2023/2024

Прикачени документи

Анекс към ПВТР.pdf
Анекс към ПДУ.pdf
Правилник за дейността на училището
Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси.pdf
УУП от VIII до XII клас.pdf
план за отганизирането, провеждането и отчитането на квалификацията.pdf
План-на-ПТГ тероризъм 2023.doc
Стратегия за развитие на ПТГ за периода 2023-2028 г с план за действие за учебната 2023-2024г.pdf
дневен режим.pdf
форми на обучение.pdf
училищна програма за превенция на раното напускане на училище.pdf
Етичен кодекс.pdf
програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи в ПТГ.pdf
план-програма за осъществяване на взимодействие между учлилищната общност и родителите.pdf
училищна програма за гражданско, здравно, еколигично и интеркултурно образование.pdf
правила за вътрешно подаване на сигнали.pdf
ПВТР.pdf
мерки за повишаване качеството на образованието в ПТГ.pdf
правилник - пропусквателен режим.pdf
Правилник за осигуряване на ЗБУТ.pdf