ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Прикачени документи

Правилник ЗБУТ
Програма за наставничество
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Програма за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите
План за изпълнение на Стратегията за периода от 2021-2024
Стратегия 2021-2024
Годишен план ПТГ
Форми на обучение в ПТГ през учебната 2022/2023 г.
Училищни учебни планове за учебната 2022/2023г.
График за дежурство на учителите за учебната 2022/2023г. за първия учебен срок
Правила за работа в условия на Ковид 19 за учебната 2022/2023г.
Дневен режим за учебната 2022/2023г.
План за организиране, провеждане и отчитане на квалификацията на педагогическите специалисти
ПДУ
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството
Правелник пропусквателен режим
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
ПВТР