ПТГ Сандански
Професионална техническа гимназия
Основно меню

Нормативни документи - 2021/2022г.

Прикачени документи

Правилник за дейността на ПТГ
План на комисията за противообществени прояви и противодействие на училищния тормоз
Правилник пропусквателен режим в ПТГ
Дневен режим при обучение в електронна среда
План за работа при зимни условия
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План за дейността на ПТГ през учебната 2021-2022
Календар на дейностите за учебната 2021-2022
Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси
Етичен кодекс
ПВТР
Дневен режим
Стратегия за развитие на ПТГ
Училищни учебни планове
Форми на обучение
План за организиране, провеждане и отчитане на квалификацията
Правила за стипендии
План за работа и действия в условията на Ковид-19
Мерки за повишаване на качеството 2021/2022г.